NOWELIZACJA KODEKSU CYWILNEGO I KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO.

W dniu 30 czerwca 2022 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Najważniejsze zmiany dotyczą między innymi biegu terminu przedawnienia roszczeń oraz wyzysku.

Od momentu wejścia w życie omawianej nowelizacji, bieg przedawnienia roszczeń objętych umową o mediację oraz wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej ulega zawieszeniu jedynie przez czas trwania mediacji i postępowania pojednawczego.

Co istotne, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami wszczęcie mediacji nie powoduje przerwania biegu przedawnienia.

Ustawodawca usunął także mediacje z katalogu postępowań, po zakończeniu których bieg terminu przedawnienia biegnie na nowo.

Wprowadzenie powyższych zmian uzasadnia potrzeba wyeliminowania z obrotu prawnego sytuacji, w których strony składały wnioski o przeprowadzenie mediacji lub wezwania do próby ugodowej jedynie w celu przerwania biegu terminu przedawnienia, bez rzeczywistego zamiaru polubownego zakończenia sporu.

Kolejną zmianą jest dodanie „niedoświadczenia lub braku dostatecznego rozeznania drugiej strony” jako przesłanek wyzysku. Dodatkowo, na podstawie znowelizowanego przepisu art. 388 k.c., osoba wyzyskiwana ma prawo do unieważnienia umowy bez względu na to, jak utrudnione byłoby zmniejszenie jej świadczenia lub zwiększenie świadczenia jej należnego.

Ostatnia ze zmian dotyczy solidarnej odpowiedzialności za zapłatę czynszu i innych opłat osób wspólnie zamieszkających z najemcą. Dotychczas za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadały solidarnie wszystkie pełnoletnie osoby zamieszkujące z najemcą. Na podstawie znowelizowanego przepisu art. 688 1 k.c., solidarnie z najemcą nie odpowiadają pełnoletni zstępni pozostający na utrzymaniu najemcy, którzy nie są w stanie utrzymać się samodzielnie.

W Kodeksie Postępowania Cywilnego nowelizacji uległ art. 1025. Obecnie, roszczenia z tytułu odstąpienia od umowy deweloperskiej lub roszczenia z tytułu przekształcenia umowy deweloperskiej podlegają zaspokojeniu z kwoty uzyskanej z egzekucji nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie lub inne zadanie inwestycyjne.

Do art. 1025 został dodany § 6, który stanowi, że roszczenie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu zwrotu wpłat lub kwot podlega zaspokojeniu z kwoty uzyskanej z egzekucji nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie lub zadanie inwestycyjne.

Na pytania związane z omówioną nowelizacją odpowie Jan Mielczarek (e-mail: [email protected]).