Obsługa prawna przedsiębiorstw

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców polskich i podmiotów zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem: doradztwa w zakresie wyboru formy prawnej prowadzonej działalności, analizy wykonalności projektu (z uwzględnieniem ewentualnego finansowania z Funduszy Europejskich lub środków pomocy publicznej) oraz kompleksowej rejestracji podmiotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W szczególności proponujemy usługi:

 • doradztwa prawnego we wszystkich dziedzinach wiążących się z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • bieżącej obsługi prawnej posiedzeń zarządu, rad nadzorczych i zgromadzeń wspólników czy akcjonariuszy;
 • wydawania opinii prawnych na zlecenie zarządu;
 • przygotowywania projektów umów i innych aktów prawnych;
 • opiniowania umów handlowych;
 • reprezentowania przedsiębiorcy w postępowaniach przed sądami, izbami gospodarczymi, organami egzekucyjnymi i organami administracyjnymi, po stronie czynnej i biernej;
 • bieżącego doradztwa prawnego z zakresu prawa pracy, w tym: tworzenia uregulowań wewnętrznych w zakładach pracy, doradztwa w zakresie układów zbiorowych pracy, reprezentowania pracodawców w sporach ze związkami zawodowymi; opiniowania wewnętrznych aktów prawa pracy, sporządzania umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, reprezentowania w negocjacjach i sporach z pracownikami;
 • reprezentacji podmiotu w przypadku transakcji mających za przedmiot przenoszenie udziałów lub akcji spółek, sprzedaży przedsiębiorstw, łączenia i podziałów spółek;
 • sporządzania kompleksowych analiz prawnych podmiotów prawnych celem zidentyfikowania ryzyk prawnych wiążących się z daną transakcją – analizy DD;
 • doradztwa prawnego w zakresie nabywania, zbywania oraz korzystania z nieruchomości wraz z analizą stanu prawnego nieruchomości, kompleksowym przygotowaniem transakcji;
 • bieżącej obsługi prawnej w zakresie zamówień publicznych, przygotowywania ofert, sporządzania środków odwoławczych;
 • doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych;
 • doradztwa w zakresie upadłości, likwidacji, postępowania układowego;
 • doradztwa w zakresie fuzji, przejęć;