Obsługa klientów indywidualnych

Nasza Kancelaria posiada doświadczenie wynikające z prowadzenia szeregu postępowań sądowych i administracyjnych na zlecenie Klientów indywidualnych, a w szczególności w zakresie:

 • odpowiedzialności kontraktowej:

 1. postępowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
 2. postępowania z tytułu roszczeń odszkodowawczych przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym;
 3. postępowania o zapłatę;

 • odpowiedzialności deliktowej:

 1. postępowania związane z uszkodzeniem ciała;
 2. postępowania związane z kolizjami i wypadkami drogowymi;

 • prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 1. postępowania o separację;
 2. postępowania o rozwód;
 3. postępowania o podział majątku;
 4. postępowania o ustalenie sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej;
 5. postępowania o alimenty;

 • prawa spadkowego:

 1. postępowania o uznanie za zmarłego;
 2. postępowania o stwierdzenie nabycia spadku;
 3. postępowania o dział spadku;

 • prawa własności, użytkowania, użytkowania wieczystego:

 1. postępowania o zniesienie współwłasności;
 2. postępowania o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości;
 3. postępowania o ustanowienie i zniesienie służebności drogi koniecznej;
 4. postępowania wieczysto-księgowe.

Na zlecenie przygotowujemy opinie co do zasadności wszczynania bądź zaniechania wszczęcia postępowań, zapewniamy zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych oraz przed organami administracji publicznej i samorządowej, świadczymy usługi w zakresie sporządzania pism i umów.