Zagadnienia prawne

Czy zamawiający może żądać od dystrybutora certyfikatów pochodzących od producenta?

Rozstrzygnięcie kwestii, czy zamawiający może żądać certyfikatów producenckich od dystrybutora nie jest jednoznaczne.Pierwszym aspektem analizowanego problemu jest zasada równego traktowania wykonawców, obowiązująca w prawie zamówień publicznych, która zabrania zamawiającemu  dyskryminacji któregokolwiek z wykonawców podczas przeprowadzania postępowania o zamówienie publiczne. Zamawiający ma bowiem obowiązek zagwarantować wykonawcom równe szanse w dostępie do informacji o zamówieniu oraz w uzyskaniu zamówienia.
Read More

Wykonanie umowy zawartej w trybie zamówień publicznych

Ustawa prawo zamówień publicznych milczy w zakresie możliwości bezpośredniego dowiedzenia się o tym, czy umowa zawarta poprzez przystąpienie do przetargu i wyłonienie oferty, została wykonana w terminie. Taką możliwość gwarantuje jednak ustawa o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I OSK 1372/11) , wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem umów w sprawach zamówień publicznych, w szczególności dokumenty dotyczące złożonych zamówień czy informacje o postępie prac stanowią dokumentację urzędową i w konsekwencji- informację publiczną i podlegają udostępnieniu w trybie wskazanym w ustawie. 
Read More

Grafik w równoważnym systemie czasu pracy dla pracy dozwolonej w niedzielę

Przygotowując grafiki pracy zmianowej, pracodawcy niejednokrotnie mają wątpliwości, czy ułożony przez nich harmonogram pracy jest zgodny z przepisami Kodeksu pracy. Pytania dotyczą najczęściej tego, przez ile godzin i ile dni w tygodniu pracownik może pracować (grafiki przewidują czasami pracę nawet przez siedem dni pod rząd), czy pracownicy mogą pracować w niedziele oraz ile muszą mieć godzin wolnego przed rozpoczęciem kolejnej zmiany.
Read More